Varovanje osebnih podatkov

Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.danpr.si
Uradno ime podjetja:  Medijski partner d.o.o.
Sedež podjetja: Slovenska cesta 56, 1000 Ljubjana
Zakoniti zastopnik: Ariana Nina Eror
Spletna stran: www.danpr.si
Email: info@danpr.si

 1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslednje podatke:

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • telefonska številka
 • naziv podjetja

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 1. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

 1. Obdobje hrambe

Do preklica soglasja za hranjene in obdelavo podatkov, hranimo zbranke osebne podatke posameznikov. V primeru, da pride do preklica soglasja posamenika, potem njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

 1. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran www.dan-d,.si gostuje na varnem spletnem strežniku  pri preverjenem ponudniku spletnih storitev. Spletna stran je redno posodabljana z naše strani. Z ponudnikove spletnih storitev je spletna stranpodvžena rednim varnostnim pregledom in zaščitam.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene lastnega trženja, obveščanja uporabnikov. Podatke ne posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Medijski partner d.o.o.
V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

 1. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo lahko pošlje preko e maila info@danpr.si s pripisom “ODJAVA ! – prenehanje uporabe osebnih podatkov” ali pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Ekipa Medijskega partnerja spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/04 in GDPR), zato na spletni strani www.danpr.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o. nam lahko pišete na  info@danpr.si

Do preklica soglasja za hranjene in obdelavo podatkov hranimo zbranke osebne podatke posameznikov. V primeru, da pride do preklica soglasja posamenika, potem njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.

POLITIKA ZASEBNOSTI – obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

Prijava in udeležba na dogodku (izobraževanje, konferenca,…)

Spoštovani,

v zvezi s prijavo na dogodek, ki ga organizira podjetje Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana, tel. št. +386 (0)1 43 45 640, elektronski naslov: info@marketingmagazin.si, za potrebe sklenitve pogodbe, izvedbe dogodka ter urejanja vprašanj z vašo udeležbo na dogodku, zbiramo nekatere vaše osebne podatke, zaradi česar prosimo da si pozorno preberete to obvestilo. Zagotovitev osebnih podatkov v okviru te storitve ne predstavlja zakonske obveznosti.

KAJ:
Zbiramo podatke o vašem imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega bivališča, telefonski številki, davčni številki, udeležbi na dogodku ter v primeru študentov potrdilo o šolanju.

ZAKAJ:
Za potrebe zagotavljanja vaše udeležbe na dogodku, torej gre za obdelavo osebnih podatkov potrebno za samo izvajanje pogodbe.

Brez posredovanja osebnih kontaktnih podatkov udeležba ni mogoča, brez dostave dokazila o šolanju pa vam ne moremo priznati pravice do znižane kotizacije/prijavnine. Podatek o davčni številki je potreben zgolj kadar to želite zaradi izdaje računa davčnemu zavezancu.

Vaše podatke uporabljamo tudi za obveščanje o dogodkih, izobraževanjih ter drugih aktivnostih in ponudbah podjetja ter podjetij, ki so z našim podjetjem pogodbeno povezana. V tem delu vaše podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja. V navedenem okviru izvajamo tržno obveščanje.

KOLIKO ČASA:
Do 5 let od dneva prijave na dogodek.

Izjemo predstavljajo primeri, ko pride do spora v zvezi z naročniškim razmerjem, ki je predmet sodnega postopka, v takem primeru lahko pride do položaja, ko vaše podatke hranimo še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe.

Prav tako vas moramo opozoriti, da se računovodske listine skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek hranijo 10 let.

KDO:
Zbrane podatke bo v osnovi uporabljalo naše podjetje, lahko pa se zgodi, da bodo podatki o vaši prijavi posredovani soorganizatorju dogodka, z izključnim namenom zagotavljanja vaše nemotene udeležbe na dogodku.

Dodatno obdelavo izvajajo partnerji, ki vzdržujejo naše spletne strani, izključno v obsegu potrebnem za opravo vzdrževalnih del, računovodski servis za namen izdaje in plačila računa ter v primeru neplačila zunanja pravna služba za namen izterjave, drugim tretjim osebam podatki ne bodo posredovani.

Osebni podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

VARSTVO VAŠIH PRAVIC:
V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:
• seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
• omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
• pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Vaše pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@marketingmagazin.si, kjer smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Medijski partner d.o.o..

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

SPLOŠNI POGOJI V ZVEZI Z IZOBRAŽEVANJI: DELAVNICE, SEMINARJI, DOGODKI

Organizator delavnic, seminarjev in dogodkov je Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, 01/43 45 640

Z oddajo prijave se udeleženec zavezuje, da je seznanjen in se strinja s Splošnimi pogoji ter se skladno s temi zavezuje k plačilu na podlagi izstavljenega predračuna. Neplačilo predračuna NE pomeni avtomatske odjave iz dogodka/izobraževanja. V primeru odjave nam mora prijavitelj to sporočiti pisno na e-naslov info@danpr.si

Brezplačna odjava je možna do 6 dni pred dogodkom/izobraževanjem, v primeru kasnejše odjave ste dolžni poravnati 100% cene kotizacije.

Spremembe v zvezi z dogodki/izobraževanji:

 – Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka/izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

 – Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije dogodka/izobraževanja, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

 – Pridržujemo si pravico zamenjave predavatelja v primeru bolezni predavatelja ali v drugih nepredvidljivih okoliščinah.

Medijski partner d.o.o. si prizadeva svoje dogodke/izobraževanja čimbolj  približati pričakovanjem udeležencev. V primeru, da z dogodkom/izobraževanjem niste bili zadovoljni, sprejemamo vse morebitne pripombe in pritožbe pisno v roku pet dni po zaključku izobraževanja na naslov: Medijski partner d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. Morebitno nezadovoljstvo rešujemo s sodelovanjem med udeležencem izobraževanja in Medijskim partnerjem d.o.o.. Za vse pritožbe, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

Medijski partner d.o.o. je odgovoren za stvarne napake pri izpolnitvi obveznosti po pogodbi z udeležencem. Udeleženec nas je v primeru stvarnih napak dolžan v roku 2 mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestiti o napaki, ki jo mora v svojem obvestilu natančno opisati. V primeru, da udeleženec prekorači predhodno navedeni rok izgubi pravice iz naslova stvarne napake po ZVPot. 

Klavzula o varstvu osebnih podatkov

Naročnik dovoljuje, da Medijski partner d.o.o.,  z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Vsi posnetki predavanj, seminarjev in drugih podobnih aktivnosti, vključno z v tem okviru prikazanimi grafikami, tabelami ter drugimi študijskimi pripomočki, objavljeni s strani izvajalca izobraževanja so avtorsko delo. Kolikor ni drugače označeno je imetnik avtorskih pravic družba Medijski partner d.o.o., Slovenska 56, 1000 Ljubljana. Vse pravice na teh delih so pridržane. Zlasti je prepovedana vsaka oblika javnega prikazovanja, predvajanja, objavljanja, reprodukcije, distribucije, dajanja v najem in predelave. V primeru kršitev avtorske pravice ste odškodninsko odgovorni in sicer tako za materialno kot nematerialno škodo. Zavedajte se, da je zlasti internetna distribucija lahko sledljiva.

Kadarkoli lahko pisno po navadni pošti ali po elektronski pošti info@danpr.si ali po telefonu 01/43 45 640 zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.

Splošni pogoji so veljavni od 20.6.2023.